Operat szacunkowy jest to pisemna autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego stanowiąca o wartości przedmiotu wyceny i może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej, a treść jego powinna być sporządzona zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki zawodowej. Zawarte informacje powinny być przedstawione przejrzyście w sposób umożliwiający ich jednoznaczną interpretację.

Operat szacunkowy zawiera następujące informacje:

 • określenie zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • określenie dat istotnych dla wyceny
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy może podlegać aktualizacji do 2 lat od jego sporządzenia i musi być wykonany przez tego samego rzeczoznawcę. Następuje to przez umieszczenie stosownej klauzuli zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Aktualizacja polega na:

 • potwierdzeniu aktualizacji wyceny,
 • określeniu nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji,